O pronájmu

Vše, co potřebujete o pronájmu vozidel vědět najdete právě zde, případně na podstránce nejčastějších otázek.


Všeobecné podmínky pronájmu vozidel v autopůjčovně


Pronájem vozu

U nás si můžete vůz nejen půjčit na pár dnů, ale také pronajmout a to až na celý rok. Zde se pak účtuje dle měsíčního nájemného, které musí být hrazeno vždy předem

Podmínky oprávněnosti

1. Nájemce musí splňovat zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla. 
2. Vypůjčené vozidlo nesmí nájemce používat ke sportovním nebo zkušebním účelům. 
3. Nájemce nesmí zapůjčit vozidlo jiné osobě než je uvedena ve smlouvě v odstavci „pronájem“ v bodu 4                                                                                                                                                        4. Doklady potřebné pro uzavření smlouvy (pouze při prvním pronájmu): 
  - Právnická osoba: výpis z OR, osvědčení o registraci DIČ, objednávka na hlavičkovém papíře s podpisem statutárního zástupce, plná moc od statutárního zástupce (není-li přítomen při převzetí), občanský průkaz nebo pas řidiče, řidičský průkaz sk. B řidiče. 
  - Fyzická osoba, Živnostník: občanský průkaz, řidičský průkaz sk. B, třetí doklad k ověření adresy (SIPO, vyúčtování telefonu, kreditní či platební karta, VŠ index, doklad o servisování vozu nájemce, policejní protokol o nehodě vozu nájemce – nebo jiný doklad znějící na jméno a adresu klienta s max. stářím 2 měsíce), živnostenský list (u živnostníka) 
  - Potřebné doklady je třeba předložit během předávání vozidla (nájemce souhlasí s vyhotovením kopií jeho osobních dokladů).  

Platba

1. Před začátkem pronájmu je třeba složit zálohu ve výši 10.000 Kč (odlišné od typu vozidla), jako garance za případné škody způsobené kterýmkoliv z řidičů či za nedotankování stejného množství pohonných hmot, s jakým bylo auto předáno. 
2. Platba probíhá vždy v hotovosti při předání vozidla, kde klient obdrží fakturu.                                                                                                                                                                                                            3. V případě dlouhodobého pronájmu jsou faktury zasílány elektronicky či doporučenou poštou a to vždy po úhradě nájemného

Pronájem

1. Rezervované vozidlo je rezervováno maximálně 1 hodinu po dohodnuté době převzetí, pokud se klient telefonicky nedomluví s pronajímatelem jinak. 
2. V případě dřívějšího vrácení automobilu se účtuje původní cena. 
3. Cesta do zahraničí: (ne)umožňuje výjezd s vypůjčeným vozidlem za hranice České Republiky (ČR), Je vždy individuálně řešeno. V případě, že je v nájemní smlouvě uveden zákaz výjezdu do zahraničí a nájemce přesto opustí území České Republiky, je to bráno, jako hrubé porušení smlouvy a pronajímatel je oprávněn informovat Policii ČR o krádeži vozidla. Navíc bude nájemci doúčtován sankční poplatek 10.000,- Kč. 
4. Vozidlo nesmí řídit jiný (další) řidič, než nájemce a to ani v jejich příbuzenském vztahu, sourozenec, rodič, dítě, partner(ka) atd. V případě předání vozidla k řízení jiné osobě, která není uvedena ve smlouvě o nájmu, bude doměřen sankční poplatek 1.000,- Kč. Navíc veškerá rizika spojená s případnou havárií ponese nájemce. 
5. Ve vozidle pronajímatele je zakázáno kouření a užívání jiných omamných látek a to včetně požívání alkoholu.

Převzetí vozidla

1. Při převzetí vozu bude vystaven předávací protokol. Zkontrolujte si prosím, jsou-li údaje o najetých kilometrech a obsahu paliva správně a v případě jakýchkoliv nesrovnalostí se obraťte na náš personál. Místo převzetí se vždy rozumí sídlo pronajímatele a sice na adrese: Drahelická 151/45, Nymburk

Vrácení vozidla

1. Vozidlo musí být vráceno v čase a místě, které je uvedeno na nájemní smlouvě. V případě prodlení o více než 1 hodinu bude účtován další jeden(1) den výpůjčky. 
2. Žádáme o přítomnost řidiče při vrácení vozu tak, aby mohl svým podpisem potvrdit celkovou částku. Třetí osoba podepíše při vrácení vozu dokumenty jménem zákazníka, pokud se tento nedostaví k vrácení vozu nebo ve chvíli, kdy není schopen se účastnit vrácení vozu. 
3. Vozidlo musí být vráceno v čistém stavu. Pokud se tak nestane, bude účtován poplatek za umytí ve výši 300,- Kč. 
4. Vozidlo je nájemce povinen vrátit se stejným obsahem pohonných hmot v nádrži, s jakým bylo vozidlo převzato v okamžiku výpůjčky (bude zdokumentován obsah paliva při předání) V opačném případě je účtována náhrada hmot podle aktuálních cen paliva. 
5. V případě, že automobil nebude vrácen ve stanovené době je půjčující oprávněn vozidlo nahlásit jako ukradené.

Pojištění a další služby 

1. V případě nájemcem nezaviněných závad a nehod je asistence zahrnuta v ceně pronájmu. V případě zaviněných nehod, na které se nevztahuje pojištění, či závad jsou služby účtovány dle fakturace autoservisu. 
2. Odtah vozidla v případě nehody je zajištěn asistenční službou dle podmínek pojišťovny Generali. V případě nájemcem nezaviněných závad a nehod je odtah vozidla zahrnut v ceně pronájmu. 
3. Každou škodní událost, tedy i takovou, při níž nedojde ke škodě na pronajatém vozidle, poškození nebo jeho zničení, je nájemce povinen ihned ohlásit pronajímateli a Policii ČR. Dále je povinen vyplnit formulář „Záznam o dopravní nehodě“, který obdržel s doklady k vozidlu, zajistit soupis všech účastníků, svědků, vozidel a jiných dotčených předmětů. Při nesplnění této povinnosti bude případný postih pojišťovny uplatněn proti nájemci. 
4. V případě nedodržení všeobecných podmínek pronájmu je nájemce povinen uhradit veškeré náklady spojené s likvidací škody, která vznikla na vozidle a jeho příslušenství nebo v souvislosti s provozem vozidla v období. 
5. Lze-li náklady na likvidaci škodní události uplatnit u pojišťovny, u které je vozidlo pojištěno, je nájemce povinen zaplatit spoluúčast 5% nákladů na likvidaci škody min. však 5.000,- Kč a zaplatit odtah na pronajímatelem určené místo (pokud tento odtah není proveden asistenční službou). Nájemce vozidla je odpovědný za škody na půjčeném vozidle způsobené jím, ale i osobami třetími v případě nezjištění viníka. 
6. Nájemce hradí všechny škody, včetně ušlého zisku po dobu opravy vozidla, které vznikly řízením najatého vozu pod vlivem alkoholu, léčiv nebo drog. 
7. Nájemce souhlasí s tím, že nájemné či případné doúčtování je pronajímatel oprávněn provést z kreditní karty nájemce. Popř. zaplatí škodu v hotovosti. 
8. Nájemce souhlasí s tím, aby pronajímatel jeho osobní údaje ukládal a používal za účelem naplnění smlouvy. Tyto osobní údaje budou poskytnuty třetím stranám pouze tehdy, pokud to pronajímatel bude považovat za nevyhnutelné k odvrácení nebo k vyhnutí se nezákonného či zákonem postižitelného jednání. 

Pokuty a případné sankce 

1. Nájemce je povinen uhradit veškeré poplatky, daně, pokuty za dopravní přestupky a jiné sankce. 
2. Vozidlo musí být vráceno v čase a místě, které je uvedeno na nájemní smlouvě. V případě prodlení o více než 1 hodinu bude účtován další 1 den výpůjčky + administrativní poplatek 300,- Kč. 
3. Za ztrátu (OTP, dokladu o zákonném poj., klíčů, atd.) bude nájemci účtována pokuta ve výši 5 000,- Kč. 
4. Nájemce se zavazuje vozidlo vrátit ve stavu, v jakém jej přebíral. Za znečištění vozidla si pronajímatel účtuje: Propálení či trvalé znečištění sedadel 10 000,- Kč, silné znečištění interiéru s možností vyčištění 2 500,- Kč, znečištění karoserie 200,-Kč. Chybějící stav paliva bude odhadnut a přepočítán běžnou cenou paliva + administrativní poplatek 300,- Kč. 
5. V případě chybějící části vozidla ji nájemce doplatí ve výši ceny náhradního dílu, servisní práce + administrativní poplatek 300,- Kč v případě, že nemá sepsaný protokol o odcizení na Policii ČR. 

 

Vzor nájemní smlouvy

Zde si můžete prohlédnout, jak vypadá nájemní smlouva, kterou u nás budete podepisovat v případě využití naší autopůjčovny. 

 

 

 

 


Najděte si vůz dle Vašich představ Kontaktujte nás

Web Autopůjčovna Nymburk používá cookies k různým účelům. S jejich pomocí bychom Vám chtěli umožnit optimální využití našich internetových stránek a také provádět průběžné zdokonalování internetové stránky. Svůj dobrovolný souhlas s použitím cookies můžete kdykoliv odvolat.